Πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

Ενεχυριάσιμα είδη μπορεί να είναι χρυσά κοσμήματα με ή χωρίς πολύτιμους λίθους, Αργυρά Σκεύη, Ρολόγια (Rolex, Cartier κ.λ.π), χρυσές Λίρες, Πολύτιμοι Λίθοι, Νομίσματα, κ.λ.π..
Ο ενδιαφερόμενος πελάτης πρέπει να είναι ενήλικος (να έχει συμπληρώσει τα 21 έτη).
Η εκτίμηση των ενεχυριαζομένων αντικειμένων γίνεται από εξιδικευμένους εμπειρογνώμονες - εκτιμητές, με σκοπό την καλλύτερη τιμή προς τον πελάτη.
Τα δάνεια με ενέχυρο συνάπτονται για ένα (1) μήνα με αίτηση του ενδιαφερομένου, όπως καθορίζονται και από τις κρατικές Συμβάσεις.
Οι τιμές του χρυσού και αργύρου, οι οποίες αποτελούν βάση για την εκτίμηση των ενεχυριαζομένων αντικειμένων, καθορίζονται σύμφωνα με την τρέχουσα αξία, βάσει των Διεθνών Τιμών.