Εκποίηση Αντικειμένων

Εκποίηση Αντικειμένων

Μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από την αρχική σύναψη του δανείου και μη εμφάνισης του δανειζομένου, με σκοπό να εξοφλήσει το Δάνειο, το Δάνειο θεωρείται ληξιπρόθεσμο και τα ενεχυριασθέντα αντικείμενα μετατρέπονται σε πώληση.
Τα ληξιπρόθεσμα δάνεια εκποιούνται και χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης του οφειλέτη.