Διαδικασία

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος πελάτης, παραδίδει τα προς ενεχυρίαση αντικείμενα στον αρμόδιο εκτιμητή και υπογράφει τη σχετική αίτηση.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.
Με την σύναψη του δανείου ο δανειζόμενος παραλαμβάνει ενεχυροαπόδειξη με ακριβή περιγραφή των ενεχυριαζομένων αντικειμένων του και ταυτόχρονα εισπράττει το ποσό του δανείου που δικαιούται.
Τα αντικείμενα αφού συσκευασθούν κατάλληλα φυλάσσονται σε υψίστης ασφαλείας Τραπεζικές Θυρίδες.
Στη λήξη του δανείου, ο δανειζόμενος μπορεί:
α) Να εξοφλήσει το δάνειό του και να παραλάβει τα ενεχυριασθέντα αντικείμενα.
β) Να ανανεώσει το δάνειό του για 1 (ένα) ακόμη μήνα με το ισχύον επιτόκιο κατά την ημέρα της ανανέωσης , πληρώνοντας το Αντίτιμο.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή μη ανανέωσης του δανείου, το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και παραχωρείται στην ιδιοκτησία του καταστήματος. Ο Πελάτης δεν έχει πλέον καμμία απαίτηση/υποχρέωση από αυτό.